ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ30 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองใหญ่
5 แห่ง
คลองพลู
1 แห่ง
หนองเสือช้าง
12 แห่ง
ห้างสูง
2 แห่ง
เขาซก
10 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ30 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง