ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ535 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางปลาสร้อย
13 แห่ง
มะขามหย่ง
10 แห่ง
บ้านโขด
2 แห่ง
แสนสุข
35 แห่ง
บ้านสวน
43 แห่ง
หนองรี
8 แห่ง
นาป่า
23 แห่ง
หนองข้างคอก
4 แห่ง
ดอนหัวฬ่อ
100 แห่ง
หนองไม้แดง
27 แห่ง
บางทราย
9 แห่ง
คลองตำหรุ
37 แห่ง
เหมือง
7 แห่ง
บ้านปึก
2 แห่ง
ห้วยกะปิ
30 แห่ง
เสม็ด
183 แห่ง
อ่างศิลา
1 แห่ง
สำนักบก
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ535 แห่ง
อุตสาหกรรม
24 แห่ง
บริษัท
128 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
37 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
76 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
119 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
87 แห่ง