ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ44 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ่อทอง
8 แห่ง
วัดสุวรรณ
6 แห่ง
บ่อกวางทอง
5 แห่ง
ธาตุทอง
6 แห่ง
เกษตรสุวรรณ
2 แห่ง
พลวงทอง
17 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ44 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
33 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง