ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ62 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พนัสนิคม
12 แห่ง
หน้าพระธาตุ
2 แห่ง
วัดหลวง
0 แห่ง
บ้านเซิด
1 แห่ง
นาเริก
3 แห่ง
หมอนนาง
7 แห่ง
สระสี่เหลี่ยม
3 แห่ง
วัดโบสถ์
2 แห่ง
กุฎโง้ง
8 แห่ง
หัวถนน
3 แห่ง
ท่าข้าม
0 แห่ง
ท่าบุญมี
0 แห่ง
หนองปรือ
0 แห่ง
หนองขยาด
1 แห่ง
ทุ่งขวาง
3 แห่ง
หนองเหียง
5 แห่ง
นาวังหิน
7 แห่ง
บ้านช้าง
4 แห่ง
เกาะจันทร์
0 แห่ง
โคกเพลาะ
0 แห่ง
ไร่หลักทอง
1 แห่ง
นามะตูม
0 แห่ง
บ้านเซิด*
0 แห่ง
บ่อกวางทอง*
0 แห่ง
วัดสุวรรณ*
0 แห่ง
บ่อทอง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ62 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
15 แห่ง