ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ92 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านบึง
23 แห่ง
คลองกิ่ว
15 แห่ง
มาบไผ่
2 แห่ง
หนองซ้ำซาก
5 แห่ง
หนองบอนแดง
7 แห่ง
หนองชาก
16 แห่ง
หนองอิรุณ
12 แห่ง
หนองไผ่แก้ว
12 แห่ง
หนองเสือช้าง*
0 แห่ง
คลองพลู*
0 แห่ง
หนองใหญ่*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ92 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
22 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง