ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ835 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
12 แห่ง
47 แห่ง
23 แห่ง
25 แห่ง
14 แห่ง
27 แห่ง
41 แห่ง
53 แห่ง
372 แห่ง
12 แห่ง
24 แห่ง
17 แห่ง
48 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ835 แห่ง
อุตสาหกรรม
36 แห่ง
บริษัท
152 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
30 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
330 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
73 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
105 แห่ง