ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ118 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ่อยาง
49 แห่ง
เขารูปช้าง
37 แห่ง
เกาะแต้ว
3 แห่ง
พะวง
17 แห่ง
ทุ่งหวัง
8 แห่ง
เกาะยอ
4 แห่ง
ชิงโค*
0 แห่ง
สทิงหม้อ*
0 แห่ง
ทำนบ*
0 แห่ง
รำแดง*
0 แห่ง
วัดขนุน*
0 แห่ง
ชะแล้*
0 แห่ง
ปากรอ*
0 แห่ง
ป่าขาด*
0 แห่ง
หัวเขา*
0 แห่ง
บางเขียด*
0 แห่ง
ม่วงงาม*
0 แห่ง
ปากรอ*
0 แห่ง
ทำนบ*
0 แห่ง
ชลเจริญ*
0 แห่ง
ม่วงงาม*
0 แห่ง
หัวเขา*
0 แห่ง
ชะแล้*
0 แห่ง
วัดขนุน*
0 แห่ง
สทิงหม้อ*
0 แห่ง
บางเขียด*
0 แห่ง
ป่าขาด*
0 แห่ง
รำแดง*
0 แห่ง
ชิงโค*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ118 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
21 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
16 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง