ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ43 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กำแพงเพชร
19 แห่ง
ท่าชะมวง
8 แห่ง
คูหาใต้
9 แห่ง
ควนรู
3 แห่ง
ควนโส*
0 แห่ง
รัตภูมิ*
1 แห่ง
บางเหรียง*
0 แห่ง
ห้วยลึก*
0 แห่ง
เขาพระ
3 แห่ง
บางเหรี่ยง*
0 แห่ง
ห้วยลึก*
0 แห่ง
ควนโส*
0 แห่ง
รัตนภูมิ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ43 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง