ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
รัตภูมิ
10 แห่ง
ควนโส
5 แห่ง
ห้วยลึก
4 แห่ง
บางเหรียง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง