ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เทพา
10 แห่ง
ปากบาง
6 แห่ง
เกาะสะบ้า
3 แห่ง
ลำไพล
9 แห่ง
ท่าม่วง
4 แห่ง
วังใหญ่
0 แห่ง
สะกอม
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง