ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชิงโค
10 แห่ง
สทิงหม้อ
13 แห่ง
ทำนบ
2 แห่ง
รำแดง
1 แห่ง
วัดขนุน
7 แห่ง
ชะแล้
2 แห่ง
ปากรอ
0 แห่ง
ป่าขาด
4 แห่ง
หัวเขา
7 แห่ง
บางเขียด
2 แห่ง
ม่วงงาม
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง