ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ระโนด
17 แห่ง
คลองแดน
0 แห่ง
ตะเครียะ
1 แห่ง
ท่าบอน
5 แห่ง
บ้านใหม่
1 แห่ง
บ่อตรุ
2 แห่ง
ปากแตระ
4 แห่ง
พังยาง
1 แห่ง
ระวะ
1 แห่ง
วัดสน
1 แห่ง
บ้านขาว
0 แห่ง
แดนสงวน
0 แห่ง
เชิงแส*
0 แห่ง
โรง*
0 แห่ง
เกาะใหญ่*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง