ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ15 แห่ง
ตำบล
จำนวน
จะทิ้งพระ
4 แห่ง
กระดังงา
0 แห่ง
สนามชัย
2 แห่ง
ดีหลวง
0 แห่ง
ชุมพล
1 แห่ง
คลองรี
3 แห่ง
คูขุด
3 แห่ง
ท่าหิน
0 แห่ง
วัดจันทร์
1 แห่ง
บ่อแดง
0 แห่ง
บ่อดาน
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ15 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง