ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ65 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สะเดา
23 แห่ง
ปริก
5 แห่ง
พังลา
8 แห่ง
สำนักแต้ว
0 แห่ง
ทุ่งหมอ
3 แห่ง
ท่าโพธิ์
2 แห่ง
ปาดังเบซาร์
7 แห่ง
สำนักขาม
14 แห่ง
เขามีเกียรติ
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ65 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง