ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านนา
18 แห่ง
ป่าชิง
2 แห่ง
สะพานไม้แก่น
3 แห่ง
สะกอม
4 แห่ง
นาหว้า
3 แห่ง
นาทับ
3 แห่ง
น้ำขาว
0 แห่ง
ขุนตัดหวาย
3 แห่ง
ท่าหมอไทร
3 แห่ง
จะโหนง
8 แห่ง
คู
5 แห่ง
แค
0 แห่ง
คลองเปียะ
2 แห่ง
ตลิ่งชัน
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
33 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง