ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นาทวี
10 แห่ง
ฉาง
0 แห่ง
นาหมอศรี
0 แห่ง
คลองทราย
5 แห่ง
ปลักหนู
1 แห่ง
ท่าประดู่
2 แห่ง
สะท้อน
0 แห่ง
ทับช้าง
3 แห่ง
ประกอบ
2 แห่ง
คลองกวาง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง