ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สะบ้าย้อย
4 แห่ง
ทุ่งพอ
1 แห่ง
เปียน
1 แห่ง
บ้านโหนด
1 แห่ง
จะแหน
3 แห่ง
คูหา
3 แห่ง
เขาแดง
2 แห่ง
บาโหย
2 แห่ง
ธารคีรี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง