ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ240 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
35 แห่ง
25 แห่ง
13 แห่ง
10 แห่ง
16 แห่ง
7 แห่ง
15 แห่ง
30 แห่ง
2 แห่ง
กิ่งอำเภอแม่ลาน
0 แห่ง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ240 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
16 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
157 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
22 แห่ง