ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ315 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
46 แห่ง
46 แห่ง
30 แห่ง
71 แห่ง
26 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ315 แห่ง
อุตสาหกรรม
21 แห่ง
บริษัท
63 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
113 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
27 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง