ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่ายาง
12 แห่ง
ท่าคอย
5 แห่ง
ยางหย่อง
1 แห่ง
หนองจอก
2 แห่ง
มาบปลาเค้า
0 แห่ง
ท่าไม้รวก
5 แห่ง
วังไคร้
1 แห่ง
วังจันทร์*
0 แห่ง
สองพี่น้อง*
0 แห่ง
แก่งกระจาน*
0 แห่ง
กลัดหลวง
1 แห่ง
ปึกเตียน
0 แห่ง
เขากระปุก
2 แห่ง
ท่าแลง
2 แห่ง
บ้านในดง
2 แห่ง
บางเมือง*
0 แห่ง
นาไพร*
0 แห่ง
วังจันทร์*
0 แห่ง
สองพี่น้อง*
0 แห่ง
แก่งกระจาน*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง