ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ29 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านแหลม
10 แห่ง
บางขุนไทร
0 แห่ง
ปากทะเล
2 แห่ง
บางแก้ว
2 แห่ง
แหลมผักเบี้ย
1 แห่ง
บางตะบูน
4 แห่ง
บางตะบูนออก
4 แห่ง
บางครก
4 แห่ง
ท่าแร้ง
1 แห่ง
ท่าแร้งออก
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ29 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง