ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ77 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านลาด
5 แห่ง
บ้านหาด
0 แห่ง
บ้านทาน
0 แห่ง
ตำหรุ
0 แห่ง
สมอพลือ
51 แห่ง
ไร่มะขาม
2 แห่ง
ท่าเสน
7 แห่ง
หนองกระเจ็ด
0 แห่ง
หนองกะปุ
6 แห่ง
ลาดโพธิ์
0 แห่ง
สะพานไกร
0 แห่ง
ไร่โคก
0 แห่ง
โรงเข้
1 แห่ง
ไร่สะท้อน
0 แห่ง
ห้วยข้อง
1 แห่ง
ท่าช้าง
1 แห่ง
ถ้ำรงค์
1 แห่ง
ห้วยลึก
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ77 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
22 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง