ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ86 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าราบ
7 แห่ง
คลองกระแชง
9 แห่ง
บางจาน
1 แห่ง
นาพันสาม
2 แห่ง
ธงชัย
5 แห่ง
บ้านกุ่ม
2 แห่ง
หนองโสน
2 แห่ง
ไร่ส้ม
2 แห่ง
เวียงคอย
1 แห่ง
บางจาก
0 แห่ง
บ้านหม้อ
8 แห่ง
ต้นมะม่วง
15 แห่ง
ช่องสะแก
1 แห่ง
นาวุ้ง
6 แห่ง
สำมะโรง
1 แห่ง
โพพระ
0 แห่ง
หาดเจ้าสำราญ
1 แห่ง
หัวสะพาน
1 แห่ง
ต้นมะพร้าว
3 แห่ง
วังตะโก
0 แห่ง
โพไร่หวาน
6 แห่ง
ดอนยาง
9 แห่ง
หนองขนาน
3 แห่ง
หนองพลับ
1 แห่ง
มาตยาวงศ์*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ86 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
13 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
41 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง