ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ787 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ787 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
74 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
66 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
19 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
430 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
11 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
95 แห่ง