ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ693 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ693 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
71 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
35 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
19 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
405 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
11 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
80 แห่ง