ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ594 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
45 แห่ง
38 แห่ง
59 แห่ง
32 แห่ง
41 แห่ง
22 แห่ง
15 แห่ง
11 แห่ง
17 แห่ง
17 แห่ง
อ.บ้านเช่า* จ.ลพบุรี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ594 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
64 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
267 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
101 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
96 แห่ง