ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ776 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
67 แห่ง
53 แห่ง
83 แห่ง
51 แห่ง
65 แห่ง
32 แห่ง
19 แห่ง
16 แห่ง
24 แห่ง
25 แห่ง
อ.บ้านเช่า* จ.ลพบุรี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ776 แห่ง
อุตสาหกรรม
9 แห่ง
บริษัท
71 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
30 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
379 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
102 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
127 แห่ง