ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ343 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
8 แห่ง
19 แห่ง
38 แห่ง
11 แห่ง
กิ่งอำเภอทุ่งทราย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ343 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
33 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
16 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
130 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
54 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
61 แห่ง