ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ700 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
50 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ700 แห่ง
อุตสาหกรรม
72 แห่ง
บริษัท
252 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
14 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
12 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
136 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
69 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
65 แห่ง