ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านแพ้ว
5 แห่ง
หลักสาม
13 แห่ง
ยกกระบัตร
6 แห่ง
โรงเข้
7 แห่ง
หนองสองห้อง
2 แห่ง
หนองบัว
7 แห่ง
หลักสอง
5 แห่ง
เจ็ดริ้ว
2 แห่ง
คลองตัน
0 แห่ง
อำแพง
1 แห่ง
สวนส้ม
0 แห่ง
เกษตรพัฒนา
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง