ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ458 แห่ง
ตำบล
จำนวน
มหาชัย
49 แห่ง
ท่าฉลอม
5 แห่ง
โกรกกราก
2 แห่ง
บ้านบ่อ
8 แห่ง
บางโทรัด
8 แห่ง
กาหลง
4 แห่ง
นาโคก
3 แห่ง
ท่าจีน
8 แห่ง
นาดี
130 แห่ง
ท่าทราย
68 แห่ง
คอกกระบือ
18 แห่ง
บางน้ำจืด
17 แห่ง
พันท้ายนรสิงห์
16 แห่ง
โคกขาม
54 แห่ง
บ้านเกาะ
9 แห่ง
บางกระเจ้า
29 แห่ง
บางหญ้าแพรก
27 แห่ง
ชัยมงคล
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ458 แห่ง
อุตสาหกรรม
49 แห่ง
บริษัท
172 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
67 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
62 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
40 แห่ง