ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ150 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
5 แห่ง
17 แห่ง
41 แห่ง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ150 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
16 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
77 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง