ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ641 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
224 แห่ง
95 แห่ง
42 แห่ง
38 แห่ง
45 แห่ง
173 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ641 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
41 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
37 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
9 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
437 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
57 แห่ง