ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ696 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
242 แห่ง
104 แห่ง
49 แห่ง
41 แห่ง
47 แห่ง
186 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ696 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
41 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
44 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
9 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
461 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
75 แห่ง