ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ217 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
8 แห่ง
24 แห่ง
9 แห่ง
36 แห่ง
14 แห่ง
10 แห่ง
16 แห่ง
8 แห่ง
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ217 แห่ง
อุตสาหกรรม
15 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
140 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
25 แห่ง