ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,248 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
18 แห่ง
14 แห่ง
51 แห่ง
98 แห่ง
61 แห่ง
68 แห่ง
26 แห่ง
40 แห่ง
39 แห่ง
73 แห่ง
26 แห่ง
24 แห่ง
42 แห่ง
23 แห่ง
18 แห่ง
13 แห่ง
14 แห่ง
14 แห่ง
26 แห่ง
20 แห่ง
15 แห่ง
เทศบาลตำบลเมืองพล
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,248 แห่ง
อุตสาหกรรม
45 แห่ง
บริษัท
120 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
139 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
25 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
613 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
32 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
152 แห่ง