ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ58 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านเรือ
1 แห่ง
ในเมือง
0 แห่ง
บ้านโคก
0 แห่ง
หว้าทอง
1 แห่ง
กุดขอนแก่น
14 แห่ง
นาชุมแสง
7 แห่ง
นาหว้า
5 แห่ง
เขาน้อย
0 แห่ง
กุดธาตุ
0 แห่ง
หนองกุงธนสาร
5 แห่ง
ขนวน
0 แห่ง
หนองกุงเซิน
8 แห่ง
สงเปือย
4 แห่ง
ทุ่งชมพู
2 แห่ง
เมืองเก่าพัฒนา
0 แห่ง
ดินดำ
1 แห่ง
ภูเวียง
10 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ58 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
38 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง