ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ184 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
21 แห่ง
20 แห่ง
25 แห่ง
15 แห่ง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ184 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
119 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
10 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง