ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ69 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาดหลวง
9 แห่ง
บางแก้ว
7 แห่ง
ศาลาแดง
2 แห่ง
ป่างิ้ว
2 แห่ง
บ้านแห
2 แห่ง
ตลาดกรวด
1 แห่ง
มหาดไทย
2 แห่ง
บ้านอิฐ
6 แห่ง
หัวไผ่
1 แห่ง
จำปาหล่อ
2 แห่ง
โพสะ
27 แห่ง
บ้านรี
1 แห่ง
คลองวัว
0 แห่ง
ย่านซื่อ
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ69 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
10 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง