ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ23 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางปลากด
5 แห่ง
ป่าโมก
10 แห่ง
สายทอง
2 แห่ง
โรงช้าง
0 แห่ง
บางเสด็จ
3 แห่ง
นรสิงห์
2 แห่ง
เอกราช
1 แห่ง
โผงเผง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ23 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง