ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แสวงหา
5 แห่ง
ศรีพราน
5 แห่ง
บ้านพราน
2 แห่ง
วังน้ำเย็น
5 แห่ง
สีบัวทอง
2 แห่ง
ห้วยไผ่
0 แห่ง
จำลอง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง