ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ50 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ไผ่จำศิล
3 แห่ง
ศาลเจ้าโรงทอง
11 แห่ง
ไผ่ดำพัฒนา
1 แห่ง
สาวร้องไห้
2 แห่ง
ท่าช้าง
2 แห่ง
ยี่ล้น
9 แห่ง
บางจัก
3 แห่ง
ห้วยคันแหลน
1 แห่ง
คลองขนาก
1 แห่ง
ไผ่วง
3 แห่ง
สี่ร้อย
1 แห่ง
ม่วงเตี้ย
3 แห่ง
หัวตะพาน
2 แห่ง
หลักแก้ว
5 แห่ง
ตลาดใหม่
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ50 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง