ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ23 แห่ง
ตำบล
จำนวน
จรเข้ร้อง
3 แห่ง
ไชยภูมิ
9 แห่ง
ชัยฤทธิ์
1 แห่ง
เทวราช
2 แห่ง
ราชสถิตย์
0 แห่ง
ไชโย
5 แห่ง
หลักฟ้า
1 แห่ง
ชะไว
2 แห่ง
ตรีณรงค์
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ23 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง