ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อ่างแก้ว
3 แห่ง
อินทประมูล
3 แห่ง
บางพลับ
3 แห่ง
หนองแม่ไก่
0 แห่ง
รำมะสัก
1 แห่ง
บางระกำ
2 แห่ง
โพธิ์รังนก
2 แห่ง
องครักษ์
4 แห่ง
โคกพุทรา
3 แห่ง
ยางช้าย
3 แห่ง
บ่อแร่
1 แห่ง
ทางพระ
2 แห่ง
สามง่าม
0 แห่ง
บางเจ้าฉ่า
6 แห่ง
คำหยาด
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง