ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11,087 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
111 แห่ง
107 แห่ง
56 แห่ง
259 แห่ง
189 แห่ง
318 แห่ง
1,179 แห่ง
154 แห่ง
143 แห่ง
308 แห่ง
376 แห่ง
128 แห่ง
85 แห่ง
421 แห่ง
307 แห่ง
96 แห่ง
181 แห่ง
89 แห่ง
93 แห่ง
199 แห่ง
157 แห่ง
147 แห่ง
93 แห่ง
583 แห่ง
98 แห่ง
629 แห่ง
412 แห่ง
161 แห่ง
87 แห่ง
105 แห่ง
183 แห่ง
325 แห่ง
556 แห่ง
226 แห่ง
116 แห่ง
83 แห่ง
329 แห่ง
89 แห่ง
99 แห่ง
405 แห่ง
58 แห่ง
64 แห่ง
106 แห่ง
บ้านทะวาย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11,087 แห่ง
อุตสาหกรรม
79 แห่ง
บริษัท
3,159 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
146 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
93 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,734 แห่ง
สถานบันเทิง
230 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
6 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2,583 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
3 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1,971 แห่ง