ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10,393 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
95 แห่ง
88 แห่ง
51 แห่ง
221 แห่ง
184 แห่ง
299 แห่ง
1,155 แห่ง
145 แห่ง
135 แห่ง
297 แห่ง
365 แห่ง
113 แห่ง
80 แห่ง
392 แห่ง
299 แห่ง
88 แห่ง
174 แห่ง
83 แห่ง
82 แห่ง
190 แห่ง
148 แห่ง
130 แห่ง
86 แห่ง
560 แห่ง
94 แห่ง
614 แห่ง
373 แห่ง
135 แห่ง
59 แห่ง
83 แห่ง
148 แห่ง
298 แห่ง
516 แห่ง
218 แห่ง
106 แห่ง
74 แห่ง
319 แห่ง
83 แห่ง
86 แห่ง
396 แห่ง
55 แห่ง
59 แห่ง
101 แห่ง
บ้านทะวาย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10,393 แห่ง
อุตสาหกรรม
77 แห่ง
บริษัท
3,045 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
114 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
88 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,544 แห่ง
สถานบันเทิง
119 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
5 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2,564 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1,838 แห่ง