ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ178 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
53 แห่ง
18 แห่ง
21 แห่ง
23 แห่ง
37 แห่ง
20 แห่ง
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ178 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
21 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
102 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
29 แห่ง