ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ243 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
72 แห่ง
22 แห่ง
28 แห่ง
27 แห่ง
49 แห่ง
30 แห่ง
15 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ243 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
21 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
31 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
143 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
32 แห่ง