ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ878 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
21 แห่ง
37 แห่ง
31 แห่ง
15 แห่ง
173 แห่ง
34 แห่ง
11 แห่ง
11 แห่ง
113 แห่ง
39 แห่ง
8 แห่ง
124 แห่ง
11 แห่ง
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ878 แห่ง
อุตสาหกรรม
97 แห่ง
บริษัท
247 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
28 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
12 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
248 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
58 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
114 แห่ง