ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ738 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ738 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
89 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
53 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
20 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
284 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
32 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
154 แห่ง