ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ874 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ874 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
103 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
76 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
26 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
318 แห่ง
สถานบันเทิง
9 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
33 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
176 แห่ง