ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ90 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
12 แห่ง
18 แห่ง
5 แห่ง
3 แห่ง
อ.ม่วยต่อ* จ.แม่ฮ่องสอน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ90 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
49 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง