ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ376 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
26 แห่ง
14 แห่ง
16 แห่ง
30 แห่ง
9 แห่ง
2 แห่ง
6 แห่ง
5 แห่ง
8 แห่ง
14 แห่ง
7 แห่ง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ376 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
68 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
16 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
155 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
53 แห่ง