ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ328 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
25 แห่ง
13 แห่ง
12 แห่ง
29 แห่ง
9 แห่ง
2 แห่ง
5 แห่ง
4 แห่ง
6 แห่ง
12 แห่ง
7 แห่ง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ328 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
60 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
16 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
136 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
47 แห่ง