ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ330 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
18 แห่ง
30 แห่ง
22 แห่ง
7 แห่ง
12 แห่ง
39 แห่ง
24 แห่ง
18 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ330 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
18 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
14 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
217 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
30 แห่ง