ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ196 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
24 แห่ง
15 แห่ง
10 แห่ง
10 แห่ง
9 แห่ง
5 แห่ง
8 แห่ง
10 แห่ง
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ196 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
17 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
105 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
11 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง