ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ686 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
24 แห่ง
22 แห่ง
40 แห่ง
25 แห่ง
30 แห่ง
7 แห่ง
11 แห่ง
16 แห่ง
18 แห่ง
27 แห่ง
47 แห่ง
14 แห่ง
39 แห่ง
15 แห่ง
9 แห่ง
8 แห่ง
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ686 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
62 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
57 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
365 แห่ง
สถานบันเทิง
10 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
26 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
96 แห่ง